Stamp Collectors Catalogue
 Search: Huy Kha´nh
(3 images found)

Tiger shark
Tiger shark, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 12 xu, Huy Kha´nh, Cá Mâp Chôn, Galeocerdo cuvier

Title: Tiger shark
Location: Viêt Nam, Vietnam
Description: Tiger shark [Galeocerdo cuvier] on purple
Keywords: stamp, fish, Buu Chính, 12 xu, Huy Kha´nh, Cá Mâp Chôn, Galeocerdo cuvier

Zebra bullhead shark
Zebra bullhead shark, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 30 xu, Huy Kha´nh, Cá nhám hô, Heterodontus zebra
Largetooth sawfish
Largetooth sawfish, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 50 xu, Huy Kha´nh, Cá Dao, Pristis microdon
Tiger shark
Tiger shark, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 12 xu, Huy Kha´nh, Cá Mâp Chôn, Galeocerdo cuvierBuilt and Designed by MSoftDevelopment.com